Herroepingsrecht

Modelinstructies voor herroeping

De consument heeft volgens de wetgeving een herroepingsrecht van veertien dagen. Bij design-bestseller bieden wij u een verlengd herroepingsrecht van 30 dagen zodat u rustig over uw beslissing kunt nadenken.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Mathes Design GmbH, Büchel 29-31, 52062 Aachen, Deutschland, service@design-bestseller.be, Telefon: 0874 801 28) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Als consument bent u verplicht om de goederen goed te verpakken. Als de goederen beschadigd raken door gebrekkige verpakking, vormt dit een schending van de zorgplicht en behouden wij ons het recht voor om een vordering tot schadevergoeding in te dienen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Lager Mathes Design GmbH / C. Brettschneider GmbH (Philipsstraße 8, 52068 Aachen, Deutschland) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Voor goederen die op normale wijze via de post kunnen worden teruggezonden zullen wij de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening wanneer de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden. Voor goederen die door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden bedragen deze 69 EUR binnen België en 150 EUR binnen de EU. Onverminderd uw wettelijke rechten, zullen wij u gratis retouretiketten verstrekken voor retourzendingen. Wij sturen u het retouretiket per e-mail. U kunt de retourzending afgeven bij een pakketdienst van de desbetreffende aanbieder in Nederland. De retouretiketten zijn niet van toepassing op goederen die vanwege hun aard normaal gesproken niet per post kunnen worden geretourneerd. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Mathes Design GmbH, Büchel 29-31, Aachen, Deutschland, service@design-bestseller.nl

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Widerrufsbelehrung erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter