Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

Inleiding

Met de volgende verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u over welke soorten van uw persoonsgegevens (hierna ook samenvattend ‘gegevens’ genoemd) wij voor welke doeleinden en in welke omvang verwerken. De verklaring inzake gegevensbescherming geldt voor alle soorten verwerking die door ons uitgevoerd worden, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe onlinepresentaties, zoals onze social-media-profielen (hieronder samengevat als ‘onlineaanbod’).

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Versie: 20.01.2023

 

Inhoudsopgave:

 • Inleiding
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens
 • Overzicht van de soorten verwerking
 • Relevante rechtsgrondslagen
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Overdracht en openbaarmaking van persoonsgegevens
 • Verwerking van gegevens in derde landen
 • Toepassing van cookies
 • Meubel-configurator van Roomle
 • Commerciële en zakelijke diensten
 • Aanbod van ons onlineaanbod en webhosting
 • Blogs en publicatiemedia
 • Contactopname
 • Videoconferenties, onlinemeetings, webinars en screensharing
 • Selectieprocedure sollicitanten
 • Cloud-dienst
 • Reclame per E-mail, Post
 • Winacties en wedstrijden
 • Enquêtes en interviews
 • Webanalyse, monitoring en optimalisatie
 • Onlinemarketing
 • Aanwezigheid in sociale netwerken (social media)
 • Plugins en embedded functies en content
 • Wissen van gegevens
 • Wijziging en actualisering van de verklaring inzake gegevensbescherming
 • Rechten van de betrokken personen
 • Begripsverklaringen

 

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens

Mathes Design GmbH
Büchel 29 – 31
52062 Aken (Duitsland)

Gemachtigde vertegenwoordigers: Dipl.-Kfm. Thomas Mathes, Martin Möller.

E-mailadres: service@design-bestseller.de
Telefoon: +49 241 991 261 0
Disclaimer: https://www.design-bestseller.de/impressum/

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Mathes Design GmbH
t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming
Büchel 29 – 31
52062 Aken


U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per post onder vermelding van "functionaris voor gegevensbescherming", per telefoon op +49 241 991 261 0 of per e-mail op privacy@design-bestseller.de

 

 Overzicht van de soorten verwerking

Het volgende overzicht toont de soorten gegevens die verwerkt wordt en het doeleinde van de verwerking ervan. Daarnaast worden de betrokken personen genoemd.

Soorten verwerkte gegevens

 • Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen).
 • Gegevens sollicitanten (bijv. informatie over persoon, post- en contactadressen, de sollicitatiedocumenten en de bijbehorende informatie daaruit, zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften alsmede andere informatie over de persoon of de kwalificatie die met betrekking tot een specifieke functie of vrijwillig door de sollicitant werd meegedeeld).
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. ingevoerde gegevens in onlineformulieren).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, tijdstippen van bezoek).
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokken personen

 • Personeel (bijv. werknemers, sollicitanten, oud-werknemers).
 • Sollicitanten.
 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Geïnteresseerden.
 • Communicatiepartners.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Deelnemers aan winacties en wedstrijden.

Doeleinden van de verwerking

 • Aanbieden van ons onlineaanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Conversiemeting (meting van de doeltreffendheid van de marketingmaatregelen).
 • Sollicitatieproces (motivatie en eventuele latere uitvoering, mogelijke latere beëindiging van de arbeidsovereenkomst).
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Direct marketing (bijv. via e-mail of per post).
 • Uitvoering van winacties en wedstrijden.
 • Feedback (bijv. verzamelen van feedback via onlineformulier).
 • Op interesse en gedrag gebaseerde marketing.
 • Contactaanvragen en communicatie.
 • Profiling (aanmaak van gebruikersprofielen).
 • Bereikmeting (bijv. bezoekersstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Tracking (bijv. profiling op basis van interesses/gedrag, gebruik van cookies).
 • Leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Beheer en beantwoording van aanvragen.

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder beschrijven wij de rechtsgrondslag van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat er naast de regels van de AVG de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming in uw resp. ons land van verblijf en onze woonplaats kunnen gelden. Mochten er in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, delen wij u deze in de verklaring inzake gegevensbescherming mee. 

 • Toestemming (art. 6 lid 1 pag. 1 onder a. AVG) – De betrokken persoon heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde of meerdere bepaalde doeleinden.
 • Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder b. AVG) – De verwerking is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarvan de partij de betrokken persoon is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen vereist, die op aanvraag van de betrokken persoon plaatsvinden.
 • Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 pag. 1 onder c. AVG) – De verwerking is vereist om een wettelijke verplichting na te leven, waaraan de verantwoordelijke dient te voldoen.
 • Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG) – De verwerking is vereist om de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde te behartigen, voor zover niet de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon overwegen, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.
 • Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (art. 9 lid 2 onder b AVG) – Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9 lid 1 AVG (bijv. gegevens over de gezondheid, zoals informatie over een handicap of etnische afkomst) bij sollicitanten worden ingewonnen, zodat de verantwoordelijke of de betrokken persoon de hem of haar toekomende rechten die voortkomen uit het arbeidsrecht, de wetgeving inzake sociale zekerheid en bescherming kan uitoefenen en zijn of haar verplichtingen in dit verband kan nakomen, vindt de verwerking van deze gegevens plaats conform art. 9 lid 2 onder b. AVG. In het geval van de bescherming van noodzakelijk belangen van de sollicitanten of andere personen conform art. 9 lid 2 onder c. AVG of in het kader van preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnostiek, de zorg of behandeling binnen de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector worden de gegevens verwerkt conform art. 9 lid 2 onder h. AVG. In het geval van de vrijwillige mededeling van bijzondere categorieën gegevens, vindt de verwerking van deze gegevens plaats op basis van art. 9 lid 2 onder a. AVG.

Nationale regelgeving op het gebied van gegevensbescherming in Duitsland:

Naast de regelgeving inzake gegevensbescherming van de AVG gelden er in Duitsland nationale voorschriften inzake gegevensbescherming. Hiertoe hoort in het bijzonder de wet op de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij de verwerking van gegevens (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG, Duitse federale wet op de gegevensbescherming). De BDSG omvat in het bijzonder speciale bepalingen over het recht op informatie, het recht op wissen, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en de overdracht en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profiling. Daarnaast regelt BDSG de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de arbeidsverhouding (§ 26 BDSG), met name met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van arbeidsverhoudingen en de toestemming van werknemers. Bovendien kunnen wetten inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

 

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen overeenkomstig de wettelijke voorschriften, met inachtneming van de stand de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, de omstandigheden en het doel van de verwerking en de verschillende waarschijnlijkheden van het optreden en de mate van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen geschikte technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen dat aan het risico is aangepast.

Tot deze maatregelen behoren in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke en elektronische toegang tot gegevens en de betreffende toegang, de invoer, de overdracht, de beveiliging van de beschikbaarheid en de scheiding. Daarnaast hebben wij procedures opgesteld die een waarneming van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op de inbreuk van gegevens waarborgen. Verder nemen de bescherming van persoonsgegevens al in acht bij de ontwikkeling resp. selectie van hardware, software en procedures overeenkomstig het principe van de gegevensbescherming, door de vormgeving van techniek en door standaardinstellingen die privacyvriendelijk zijn.

 

Overdracht en openbaarmaking van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens komt het voor, dat de gegevens worden doorgegeven aan andere instanties, bedrijven, juridisch onafhankelijke organisatie-eenheden of personen of aan u worden bekend gemaakt. Tot de ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betalingsinstellingen in het kader van het betalingsverkeer, dienstverleners die verantwoordelijk voor de IT of aanbieders van diensten en content die in een website zijn geïntegreerd, behoren. In een dergelijk geval houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en sluiten in het bijzonder met de ontvangers van uw gegevens passende contracten resp. overeenkomsten af, die ter bescherming van uw gegevens dienen.

Overdracht van gegevens binnen de bedrijfsgroep: Wij kunnen persoonsgegevens aan andere bedrijven binnen onze bedrijfsgroep overdragen of hen toegang verlenen tot deze gegevens. Voor zover deze overdracht vanwege administratieve doeleinden plaatsvindt, is de overdracht van gegevens gebaseerd op onze gerechtvaardigde zakelijke en commerciële belangen of vindt deze plaats voor zover de overdracht vereist is ten behoeve van de nakoming van onze contractuele verplichtingen of indien er toestemming werd verkregen van de betrokken personen of wanneer er sprake is van een wettelijke toestemming.

Overdracht van gegevens binnen de organisatie: Wij kunnen persoonsgegevens aan andere locaties binnen onze organisatie overdragen of hen toegang verlenen tot deze gegevens. Voor zover deze overdracht vanwege administratieve doeleinden plaatsvindt, is de overdracht van gegevens gebaseerd op onze gerechtvaardigde zakelijke en commerciële belangen of vindt deze plaats voor zover de overdracht vereist is ten behoeve van de nakoming van onze contractuele verplichtingen of indien er toestemming werd verkregen van de betrokken personen of wanneer er sprake is van een wettelijke toestemming.

Tot de Mathes Gruppe behoren resp. op onze website vindt u producten/diensten van de volgende bedrijven:

Mathes GmbH & Co. KG

Mathes Outlet e.K.

Mathes Design GmbH

Mathes Logistik GmbH

Mathes Verwaltungs GmbH

 

Verwerking van gegevens in derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (m.a.w. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking in het kader van het gebruik maken van diensten van derden of het bekend maken resp. overdragen van gegevens aan andere personen, locaties of bedrijven plaatsvindt, gebeurt dit uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke vereisten. 

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk vereiste overdracht verwerken wij of staan wij de verwerking van gegevens uitsluitend toe in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, met een contractuele verplichting door zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, bij de aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake de gegevensbescherming (art. 44 tot 49 AVG, informatiepagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

 

Voor elke overdracht van persoonsgegevens aan derde staten gelden de standaardcontractbepalingen van de EU. De overdracht valt dus onder passende waarborgen, zoals beschreven in art. 46 van de AVG. Daarnaast is onze overdracht van uw gegevens naar derde landen gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 pag. 1 onder a AVG.

Op dit moment bestaan er in de VS bijzondere risico’s voor de overgedragen persoonsgegevens, omdat er bijvoorbeeld geen onafhankelijke toezichthoudende autoriteit bestaat ter bescherming van uw persoonsgegevens, er geen effectieve regelgeving is tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, met name bij de toegang door inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en u uw rechten als betrokkene, die u op basis van de AVG heeft (informatie, beperking, correctie, wissen, herroeping etc.) of ook een recht op bezwaar in de VS of tegenover overdrachtsontvangers in de VS niet succesvol kunt afdwingen.

 

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra hun toestemmingen voor verwerking worden ingetrokken of andere toestemmingen worden weggelaten (e.B. als het doel van de verwerking van deze gegevens is opgehouden te bestaan of ze niet nodig zijn voor het doel).

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat dit noodzakelijk is voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt.B bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen of waarvan de opslag noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Als onderdeel van ons privacybeleid kunnen we gebruikers meer informatie verstrekken over het verwijderen en opslaan van gegevens die specifiek van toepassing is op het respectieve verwerkingsproces.

 

Toepassing van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens van bezochte websites of domeinen bevatten en door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Het primaire doel van een cookie is het opslaan van informatie over een bezoeker tijdens of na zijn bezoek aan een onlineaanbod. Tot de opgeslagen informatie kunnen bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, het winkelmandje of een plek waar een video werd bekeken behoren. De term cookies omvat daarnaast andere technologieën die dezelfde functies als cookies vervullen (bijv. indien informatie van de gebruikers aan de hand van pseudonieme onlineidentificatiemiddelen worden opgeslagen, ook ‘gebruikers-ID’ genoemd).

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook sessiecookies genoemd): Tijdelijke cookies worden uiterlijk gewist nadat een gebruiker een onlineaanbod heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, ook nadat de browser afgesloten is. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan voorkeurscontent direct worden weergegeven, wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Daarnaast kunnen de interesses van gebruikers, die gebruikt worden voor de meting van het bereik of voor marketingdoeleinden, in een dergelijke cookie worden opgeslagen.
 • First-party-cookies: First-party-cookies worden door ons zelf geplaatst.
 • Third-party-cookies (ook cookies van derden genoemd): Cookies van derden worden voornamelijk door adverteerders (zog. derden) gebruikt om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (essentiële of beslist vereiste) cookies: Cookies kunnen voor de werking van een website beslist noodzakelijk zijn (bijv. voor de opslag van logins of andere gegevens van gebruikers of om veiligheidsredenen).
 • Statistische-, marketing- en personalisatie-cookies: Daarnaast worden cookies over het algemeen ook bij de meting van het bereik ingezet en wanneer de belangen van een gebruiker of zijn gedrag (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, gebruik van functies etc.) op afzonderlijke websites in een gebruikersprofiel worden opgeslagen. Dergelijke profielen worden gebruikt om de gebruikers bijvoorbeeld content te tonen die overeenkomt met hun potentiële interesses. Dit proces wordt ook wel ‘tracking’ genoemd, waarmee het volgen van de potentiële interesses van de gebruikers wordt bedoeld. Voor zover wij cookies of ‘tracking’-technologieën toepassen, informeren wij u hierover afzonderlijk in onze verklaring inzake gegevensbescherming of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Opmerking over de rechtsgrondslagen:  De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van het feit of wij u om toestemming vragen. Indien dit het geval is en u akkoord gaat met het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag van de verwerking van uw gegevens de door u verstrekte toestemming. In andere gevallen worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. het belang bij een economische benadering van ons onlineaanbod en de verbetering ervan) verwerkt of, indien de toepassing van cookies noodzakelijk is, om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen.

Opslagduur: Indien wij u geen expliciete informatie over de opslagduur van permanente cookies meedelen (bijv. in het kader van een zogenaamde cookie-opt-in), kunt u ervan uitgaan dat de opslagduur maximaal twee jaar kan bedragen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out):  Afhankelijk van het feit of de verwerking gebaseerd is op basis van toestemming of wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om een verleende toestemming te herroepen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookie-technologieën (samenvattend ‘opt-out’ genoemd). U kunt in de eerste instantie uw bezwaar kenbaar maken via de instellingen van uw browser door bijvoorbeeld het gebruik van cookies te deactiveren (hierdoor wordt echter eventueel ook de functionaliteit van ons onlineaanbod beperkt). Met behulp van een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, kan bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van cookies voor onlinemarketing. Op de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/ leest u hier meer over. Daarnaast kunt u verdere instructies ontvangen over hoe u bezwaar kunt maken in samenhang met de ingezette dienstverleners en gebruikte cookies.

Verwerking van cookie-gegevens op basis van toestemming: Wij maken gebruik van een proces voor toestemmingsbeheer voor cookies, waarbij de toestemming van de gebruikers voor de toepassing van cookies, resp. de in het kader van het proces voor toestemmingsbeheer voor cookies genoemde verwerkingen en aanbieders verzameld worden en door de gebruikers beheerd en herroepen kunnen worden. Hierbij wordt de toestemmingsverklaring opgeslagen, zodat deze niet nogmaals moet worden opgevraagd en de toestemming in overeenstemming met de wettelijke verplichting kan worden aangetoond. De opslag kan via een server en/of in een cookie (zogenaamde opt-in-cookie, resp. met behulp van vergelijkbare technologieën) plaatsvinden om de toestemming aan een gebruiker of zijn apparaat te kunnen koppelen. Onder voorbehoud van individuele informatie over de aanbieders van beheerdiensten voor cookies zijn de volgende voorwaarden van toepassing: De duur van de opslag van de toestemming kan maximaal twee jaar bedragen. Hierbij wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie gevormd en met het tijdstip van toestemming, informatie over de omvang van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners), de browser, het systeem en het gebruikte eindapparaat opgeslagen.

Via de volgende link kunt u uw cookie-instellingen wijzigen: cookie-instellingen aanpassen

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (art. 6 lid 1 pag. 1 onder a. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Ingezette diensten en dienstverleners:

Cookiefirst: cookie-toestemmings-management: Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Nederland; Website: https://cookiefirst.com/de/; Privacybeleid: https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/; Opgeslagen gegevens (op de server van de dienstverlener): Het IP-nummer van de gebruiker, datum en tijdstip van de toestemming, browsergegevens, de URL vanwaar de toestemming is verzonden, een anonieme, willekeurige en versleutelde sleutelwaarde; de toestemmingsstatus van de gebruiker.

Meubel-configurator van Roomle

De meubelconfigurator van onze orderverwerker Roomle GmbH, Peter-Behrens-Platz 2, 4020 Linz is geïntegreerd op onze website. Dit biedt u de mogelijkheid om meubelstukken aan uw individuele wensen aan te passen en de gewenste meubelconfiguraties aan ons voor te leggen. Roomle biedt hiervoor een cloudgebaseerde webapplicatie. Wij verzamelen het e-mailadres, het IP-adres en het tijdstip van de laatste toegang van gebruikers die willen dat hun meubelconfiguratie wordt opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden door onze orderverwerker Roomle GmbH niet doorgegeven aan derden.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons rechtmatig belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO. Dit belang is er om u de mogelijkheid te bieden via internet meubelen naar uw eigen wensen aan te passen en daarover gemakkelijk informatie met ons uit te wisselen.

 

Commerciële en zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, zoals klanten en geïnteresseerden (samengevat aangeduid als ‘contractuele partners’) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en daarmee samenhangende maatregelen en in het kader van de communicatie met de contractuele partners (of precontractuele partners) voor bijvoorbeeld de beantwoording van vragen.

Deze gegevens verwerken wij om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, om onze rechten te vrijwaren en ten behoeve van de administratieve taken die voortkomen uit deze gegevens en ten behoeve van de bedrijfsorganisatie. De gegevens van de contractuele partners geven wij in het kader van de geldende wetgeving slechts alleen door aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden of voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokken personen (bijvoorbeeld bij betrokken telecommunicatie- en transportbedrijven en overige hulpdiensten, onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of de belastingdienst). Over overige soorten verwerking, zoals de verwerking voor marketingdoeleinden, worden de contractuele partners in het kader van deze verklaring inzake de gegevensbescherming geïnformeerd.

Welke gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden vereist zijn, delen we de contractuele partners mee, en wel voor of in het kader van de verzameling van de gegevens, bijvoorbeeld in onlineformulieren, door een speciale markering (bijv. gekleurde markering), via symbolen (zoals een sterretjes of iets dergelijks) of persoonlijk.

Wij wissen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantieplicht en vergelijkbare plichten, m.a.w. na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenaccount worden opgeslagen, bijv. zolang ze moeten worden bewaard om wettelijke archiveringsredenen (bijv. voor fiscale doeleinden over het algemeen 5 jaar). Gegevens die ons in het kader van een order door de contractpartner bekend werden gemaakt, wissen wij overeenkomstig de specificaties van de order, in principe na het afsluiten va de order.

Indien wij voor de levering van onze diensten externe aanbieders of platforms inzetten, gelden voor de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders de voorwaarden van het bedrijf en de verklaring inzake de gegevensbescherming van de betreffende externe aanbieders of platformen.

Klantenaccount: Contractuele partners kunnen binnen ons online-aanbod een account aanmaken (bijv. klanten- of gebruikersaccount, kortweg "klantenaccount"). Indien registratie van een klantenaccount vereist is, zullen de contractuele partners hiervan in kennis worden gesteld, alsmede van de voor de registratie vereiste gegevens. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. In het kader van de registratie en het daaropvolgende inloggen en gebruik van de klantenaccount slaan wij de IP-adressen van de klanten op, samen met de toegangstijden, om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van de klantenaccount te voorkomen.

Indien klanten hun klantenaccount hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot het klantenaccount gewist, tenzij het bewaren ervan om wettelijke redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een back-up te maken van zijn gegevens bij beëindiging van de klantenaccount.

Economische analyses en marktonderzoek: om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens waarover wij beschikken met betrekking tot zakelijke transacties, contracten, aanvragen, etc., waarbij de betrokken groep personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.

De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsbeoordelingen, marketing en marktonderzoek (bijv. om klantengroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Voor zover beschikbaar kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers, samen met hun gegevens, bijv. gebruikte diensten. De analyses zijn uitsluitend voor ons bestemd en worden niet naar buiten gebracht, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Voorts wordt rekening gehouden met de privacy van de gebruikers en worden de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk verwerkt en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

Shop en e-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen om de selectie, de aanschaf, resp. de bestelling van de gekozen producten, waren en hiermee samenhangende diensten uit te voeren. Dit geldt ook voor de betaling en de levering of de uitvoering ervan. Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling, zetten wij dienstverleners in (met name post-, expeditie- en verzendingsbedrijven) om de levering resp. uitvoering aan onze klanten uit te voeren. Voor de afhandeling van betaalprocessen maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig geïdentificeerd in het kader van het order- of vergelijkbare aankoopproces en omvat de informatie die benodigd wordt voor de levering, resp. ter beschikking stelling en facturering en contactinformatie om bijvoorbeeld te kunnen overleggen.

Architectuur- en planningsdiensten: Wij verwerken de gegevens van onze klanten en opdrachtgevers (hierna samengevat ‘klanten’ genoemd) om hen in staat te stellen om de selectie, de aanschaf, resp. de bestelling van de gekozen diensten of werkzaamheden en de hiermee verbonden activiteiten, de betaling en bezorging resp. uitvoering mogelijk te maken.

In het kader van onze werkzaamheden kunnen wij daarnaast bijzondere categorieën gegevens, en met name informatie over de gezondheid van de klant, verwerken. Hiervoor zorgen wij dat wij, indien vereist, de uitdrukkelijke toestemming van de klant verkrijgen en verwerken de bijzondere categorieën gegevens alleen dan, indien dit in overeenstemming is met onze contractuele verplichtingen.

De vereiste informatie wordt als zodanig geïdentificeerd in het kader van het orderproces, bestelproces of een vergelijkbare contractovereenkomst en omvat de informatie die benodigd wordt voor de verlening van diensten en facturering en contactinformatie om bijvoorbeeld te kunnen overleggen.

Consulting: Wij verwerken de gegevens van onze cliënten, mandanten en geïnteresseerden en andere opdrachtgevers of contractuele partners (samengevat ‘cliënten’ genoemd) om hen onze adviesdiensten te kunnen leveren. De verwerkte gegevens, het type, de omvang, het doeleinde en de noodzaak van de verwerking richten zich naar de contractuele relatie en cliëntenrelatie.

Voor zover het nodig is voor de uitvoering van het contract, ter bescherming van vitale belangen of wettelijk vereist is, of indien wij toestemming hebben van de klant, maken wij de gegevens van de cliënt bekend of dragen deze over aan derden of gemachtigden, zoals instanties, onderaannemers of in het IT-bereik, kantoor- of vergelijkbare diensten. Hierbij nemen we de voorschriften van het beroepsrecht in acht.

Publicatieactiviteiten: Wij verwerken de gegevens van onze contactpartners, interviewpartners en andere personen die het onderwerp zijn van onze publicatie-, redactionele, journalistieke en aanverwante activiteiten. In dit verband verwijzen wij naar de toepasselijkheid van beschermende bepalingen inzake de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid overeenkomstig Art. 85 DSGVO in samenhang met de respectieve nationale wetgevingen. De verwerking dient ter vervulling van de ons opgedragen werkzaamheden en geschiedt voor het overige met name op grond van de belangstelling van het publiek voor het informatie- en media-aanbod.

Ambachtelijke diensten: Wij verwerken de gegevens van onze klanten en opdrachtgevers (hierna samengevat ‘klanten’ genoemd) om hen in staat te stellen om de selectie, de aanschaf, resp. de bestelling van de gekozen diensten of werkzaamheden en de hiermee verbonden activiteiten, de betaling en bezorging resp. uitvoering mogelijk te maken.

De vereiste informatie wordt als zodanig geïdentificeerd in het kader van het orderproces, bestelproces of vergelijkbare contractovereenkomst en omvat de informatie die benodigd wordt voor de levering en facturering en contactinformatie om bijvoorbeeld te kunnen overleggen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Geïnteresseerden, zakelijke en contractuele partners, klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: Het leveren van contractuele diensten en klantenservice, contactaanvragen en communicatie, kantoor- en organisatieprocedures, beheer en beantwoording van aanvragen, veiligheidsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslagen: Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder b. AVG), wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 pag. 1 onder c. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

HubSpot: Klantenbeheer en proces- en verkoopondersteuning met gepersonaliseerde klantenondersteuning met multi-channel communicatie, bijvoorbeeld beheer van klantvragen van verschillende kanalen en met analyse- en feedbackfuncties; Dienstverlener: HubSpot Inc. Headquarters, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Verenigde Staten; Website: https://www.hubspot.com; Privacybeleid: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy; Overeenkomst voor orderverwerking en standaardcontractbepalingen (garantieniveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen, sectie 7.  Aanvullende bepalingen voor Europese gegevens: https://legal.hubspot.com/dpa.

Betalingsprocedure

In het kader van contractuele en andere juridische betrekkingen, op grond van wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze legitieme belangen, bieden wij betrokkenen efficiënte en veilige betaalmogelijkheden aan en maken wij hiervoor naast banken en kredietinstellingen gebruik van andere dienstverleners (gezamenlijk "betaaldienstverleners").

De door de betaaldienstverleners verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, alsmede de contract-, totaal- en ontvangersgerelateerde informatie. De informatie is noodzakelijk om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betaaldienstverleners verwerkt en bij hen opgeslagen. D.w.z. dat wij geen rekening- of kredietkaartgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betaaldienstverleners worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door de betaaldienstverleners gebruikt voor een weloverwogen beslissing over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. In dit verband verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betaaldienstverleners.

De voorwaarden en mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectievelijke betaaldienstverleners zijn van toepassing op de betalingstransacties en kunnen worden geraadpleegd op de respectievelijke websites of betalingsapplicaties. Wij verwijzen hier ook naar voor meer informatie en voor het doen gelden van herroepings-, informatie- en andere rechten van de betrokkene.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten, belanghebbende partijen.
 • Doeleinden van de verwerking: contractuele dienstverlening en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).


Gebruikte diensten en dienstverleners:

Betalingen via de betaalmethoden PayPal, VISA/Mastercard en iDeal worden afgehandeld via onze dienstverlener PAYONE GmbH.

 

Aanbod van ons onlineaanbod en webhosting

Om ons onlineaanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meerdere aanbieders van webhosting. Het onlineaanbod kan van hun servers (resp. van de door hun beheerde servers) worden opgeroepen. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

Tot de verwerkte gegevens in het kader van de aanbieding van het hosting-aanbod kunnen alle gegevens behoren die de gebruikers van ons onlineaanbod betreffen, welke in de loop van het gebruik en de communicatie worden verzameld. Hiertoe behoren regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de content van het onlineaanbod aan de browser te kunnen leveren, en alle binnen ons onlineaanbod of via websites ingevoerde gegevens.

E-mailverzending en -hosting: De webhostingdiensten waarop wij een beroep doen omvatten eveneens de verzending, de ontvangst en de opslag van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en de afzenders en overige informatie over de e-mailverzending (bijv. de betrokken providers) en de inhoud van de betreffende e-mails verwerkt. De bovengenoemde gegevens kunnen daarnaast gebruikt worden voor de herkenning van SPAM. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat e-mails op internet over het algemeen niet gecodeerd verzonden worden. In de meeste gevallen worden e-mails weliswaar tijdens de verzending gecodeerd, maar (voor zover er geen zogenaamde end-to-end versleuteling wordt ingezet) niet op de servers, van waar ze verstuurd en ontvangen worden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de transmissie van e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

De serverlogbestanden kunnen ten eerste gebruikt worden voor de veiligheid, om bijv. een overbelasting van de server te voorkomen (met name bij aanvallen waarbij sprake is van misbruik, zogenaamde DDoS-aanvallen) en ten tweede om het gebruik van de server en de stabiliteit te waarborgen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inhoudelijke gegevens (bijv. gegevens die in onlineformulieren werden ingevuld), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: het aanbieden van ons online-aanbod en de gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslagen: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Sentry: toezicht op de stabiliteit van het systeem en opsporing van codefouten - gegevens over het apparaat of het tijdstip van de fout worden pseudoniem verzameld en vervolgens gewist; Dienstverlener: Functional Software Inc, Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA; website: https://sentry.io; beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres); privacybeleid: https://sentry.io/privacy; modelcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming bij verwerking in derde landen waarborgen): https://sentry.io/legal/dpa/.

Blogs en publicatiemedia

Wij gebruiken blogs of vergelijkbare middelen voor onlinecommunicatie en publicatie (hierna ‘publicatiemedium’ genoemd). De gegevens van de lezers worden voor doeleinden van het publicatiemedium alleen verwerkt voor zover het vereist is voor de weergave en communicatie tussen de auteurs en de lezers of om veiligheidsredenen. Verder verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van de bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze verklaring inzake de gegevensbescherming.

 • Opmerkingen en bijdragen: Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen wij zelf worden vervolgd voor het commentaar of de post en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.
 • Voorts behouden wij ons het recht voor om, op grond van onze legitieme belangen, gebruikersgegevens te verwerken met het oog op spamdetectie.
 • Op dezelfde rechtsgrondslag behouden wij ons het recht voor de IP-adressen van de gebruikers op te slaan voor de duur van de enquêtes en cookies te gebruiken om meervoudige stemmingen te voorkomen.
 • De in het kader van commentaren en bijdragen verstrekte persoonlijke gegevens, eventuele contact- en website-informatie alsmede de inhoudelijke informatie worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt.

Soorten verwerkte gegevens: Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. gegevens die in onlineformulieren werden ingevuld), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Leveren van contractuele diensten en klantenservice, feedback (bijv. het verzamelen van feedback via onlineformulier).
 • Rechtsgrondslagen: Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder b. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Contactopname

Bij de contactopname met ons (bijv. via een contactformulier, als aanvraag voor een afspraak, via e-mail, telefoon of via social media) worden de gegevens van de aanvrager verwerkt voor zover dit nodig is om de contactaanvraag te kunnen beantwoorden en eventuele aangevraagde maatregelen te kunnen afhandelen.

De beantwoording van contactaanvragen in het kader van contractuele of precontractuele relaties vindt plaats om onze contractuele verplichtingen te vervullen of (pre)contractuele aanvragen te beantwoorden en daarnaast op basis van de gerechtvaardigde belangen bij de beantwoording van aanvragen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. ingevoerde gegevens in onlineformulieren).
 • Betrokken personen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie.
 • Rechtsgrondslagen: Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder b. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

We gebruiken Dixa op onze website, een cloudgebaseerd, persoonlijk klantenserviceplatform voor klantcommunicatie. De software maakt het mogelijk om klantcontact te bieden met onmiddellijke persoonlijke ondersteuning. Dixa Aps, Vimmelskaftet 41A, 1 Sal, 1161 Kopenhagen, Denemarken; Website: https://www.dixa.com/ Privacybeleid: https://www.dixa.com/legal/privacy/

Chatbots en chatfuncties

 Wij bieden online chats en chatbotfuncties (gezamenlijk "Chatdiensten" genoemd) aan als communicatiemogelijkheid. Een chat is een online gesprek dat wordt gevoerd met een zekere mate van tijdigheid. Een chatbot is software, die vragen van gebruikers beantwoordt of hen op de hoogte brengt van berichten. Wanneer u onze chatfuncties gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.

 Indien u gebruik maakt van onze chatdiensten binnen een online platform, wordt uw identificatienummer eveneens binnen het desbetreffende platform opgeslagen. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke gebruikers onze chatdiensten gebruiken en wanneer. Voorts slaan wij de inhoud van uw gesprekken via de chatdiensten op en registreren wij registratie- en toestemmingsprocessen om deze overeenkomstig de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen.

 Wij willen de gebruikers erop wijzen dat de respectievelijke platformprovider kan achterhalen dat en wanneer gebruikers met onze chatdiensten communiceren en technische informatie kan verzamelen over het apparaat dat door de gebruikers wordt gebruikt en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, ook locatie-informatie (zogenaamde metadata) voor het optimaliseren van de respectievelijke diensten en voor veiligheidsdoeleinden. Zo ook kunnen de metadata van de communicatie via chatdiensten (d.w.z. bijv. informatie over wie met wie heeft gecommuniceerd) door de respectievelijke platformaanbieders overeenkomstig hun bepalingen, waarnaar wij voor nadere informatie verwijzen, worden gebruikt voor marketingdoeleinden of voor het tonen van op de gebruiker afgestemde reclame.

 Als gebruikers met een chatbot instemmen om informatie met regelmatige berichtgeving te activeren, hebben zij de mogelijkheid om zich op elk moment in de toekomst af te melden voor de informatie. De chatbot informeert gebruikers hoe en onder welke voorwaarden zij zich kunnen afmelden voor de berichten. Door zich af te melden voor de chatbotberichten, worden de gegevens van de gebruikers verwijderd uit de lijst van ontvangers van de berichten.

Wij gebruiken de bovengenoemde informatie om onze chatdiensten te exploiteren, bijv. om gebruikers persoonlijk aan te spreken, hun vragen te beantwoorden, gevraagde inhoud te verzenden en ook om onze chatdiensten te verbeteren (bijv. om chatbots antwoorden op veelgestelde vragen te "leren" of om onbeantwoorde vragen te identificeren).

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Wij gebruiken chatdiensten op basis van toestemming als wij eerder toestemming van gebruikers hebben gekregen om hun gegevens te verwerken in het kader van onze chatdiensten (dit geldt voor gevallen waarin gebruikers om toestemming wordt gevraagd, bijv. voor een chatbot om hen regelmatig berichten te sturen). Als wij chatdiensten gebruiken om vragen van gebruikers over onze diensten of ons bedrijf te beantwoorden, gebeurt dit voor contractuele en precontractuele communicatie. Voorts maken wij gebruik van chatdiensten op grond van onze legitieme belangen bij het optimaliseren van de chatdiensten, de operationele efficiëntie ervan en het verhogen van de positieve gebruikerservaring.

Herroeping, bezwaar en verwijdering: U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van onze chatdiensten.

- Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bv. gegevens op onlineformulieren), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

- Betrokkenen: communicatiepartners.

- Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie, direct marketing (bv. per e-mail of post).

- Rechtsgronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Videoconferenties, onlinemeetings, webinars en screensharing

Wij gebruiken platforms en applicaties van andere aanbieders (hierna ‘externe aanbieders’ genoemd) om video- en audioconferenties, webinars en overige soorten van video- en audio-meetings uit te voeren. Bij de keuze voor de externe aanbieders en hun diensten houden we de wettelijke voorschriften in acht. 

Gegevens verwerkt door conferentieplatforms: In het kader van de deelname aan een conferentie verwerken de conferentieplatforms de persoonsgegevens van de hieronder vermelde deelnemers. De omvang van de verwerking hangt enerzijds af van de vraag welke gegevens in het kader van een specifieke conferentie worden opgevraagd (bijv. verstrekking van toegangsgegevens of duidelijke namen) en anderzijds van de vraag welke optionele informatie door de deelnemers wordt verstrekt. Naast de verwerking met het oog op het houden van de conferentie, kunnen de gegevens van de deelnemers ook door de conferentieplatforms worden verwerkt met het oog op de beveiliging of de optimalisering van de dienstverlening. De verwerkte gegevens omvatten persoonsgegevens (voornaam, achternaam), contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), toegangsgegevens (toegangscodes of wachtwoorden), profielfoto's, informatie over de beroepspositie/functie, het IP-adres van de internettoegang, informatie over de eindapparatuur van de deelnemers, hun besturingssysteem, de browser en de technische en taalkundige instellingen daarvan, informatie over de inhoud van de communicatie, d.w.z. chats en audio- en videogegevens, alsmede het gebruik van andere beschikbare functies (bijv. enquêtes). De inhoud van de communicatie wordt gecodeerd voor zover dit technisch mogelijk is door de providers van de conferentie. Indien deelnemers als gebruikers bij de conferentieplatforms zijn geregistreerd, kunnen verdere gegevens worden verwerkt overeenkomstig de overeenkomst met de respectievelijke conferentieaanbieder.

Logging en opnames: Indien tekstinvoer, deelnameresultaten (bijv. van enquêtes) en video- of audio-opnamen worden geregistreerd, zal dit vooraf op transparante wijze aan de deelnemers worden meegedeeld en zullen zij - indien nodig - om toestemming worden gevraagd.

Maatregelen ter bescherming van de gegevens van de deelnemers: Wij verzoeken u kennis te nemen van de details van de verwerking van uw gegevens door de conferentieplatforms in hun kennisgevingen inzake gegevensbescherming en de voor u optimale beveiligings- en gegevensbeschermingsinstellingen te selecteren in het kader van de instellingen van de conferentieplatforms. Voorts wordt u verzocht tijdens de duur van een videoconferentie op de achtergrond voor gegevens- en privacybescherming te zorgen (bijv. door mededeelnemers te waarschuwen, deuren op slot te doen en de functie te gebruiken om de achtergrond onherkenbaar te maken, indien dit technisch mogelijk is).  Links naar de conferentiezalen en toegangsgegevens mogen niet aan onbevoegde derden worden doorgegeven.

Opmerking over de rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers verzoeken om toestemming voor het inzetten van externe aanbieders of bepaalde functies (bijv. toestemming voor het opnemen van gesprekken), is de rechtsgrondslag van de verwerking de toestemming. Daarnaast kan het gebruik een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, voor zover de inzet van externe dienstverleners in dit kader werd overeengekomen. Anders worden de gegevens van de gebruikers op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige communicatie met onze communicatiepartners verwerkt. In dit verband wijzen wij u tevens op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake de gegevensbescherming.

 • Soorten verwerkte gegevens: Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. gegevens die in onlineformulieren werden ingevuld), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Communicatiepartners, gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Het leveren van contractuele diensten en klantenservice, contactaanvragen en communicatie, kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (art. 6 lid 1 pag. 1 onder a. AVG), uitvoering van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder b. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Ingezette diensten en dienstverleners:

Selectieprocedure sollicitanten

Voorwaarde voor de sollicitatieprocedure is, dat sollicitanten ons de voor hun beoordeling en selectie vereiste gegevens meedelen. Welke informatie benodigd wordt, valt op te maken uit de functieomschrijving of in het geval van onlineformulieren uit de daar verstrekte informatie. 

Tot de vereiste informatie behoort in ieder geval informatie over de persoon, zoals naam, adres, een contactmogelijkheid en een bewijs van de kwalificaties die benodigd worden voor de aanstelling. Op verzoeken delen we u daarnaast graag mee, welke gegevens benodigd worden.

Voor zover ter beschikking gesteld, kunnen sollicitanten ons de sollicitatie via een onlineformulier toesturen. De gegevens worden overeenkomstig de stand van de techniek gecodeerd aan ons overgedragen. Sollicitanten kunnen ons hun sollicitaties eveneens via e-mail toesturen. Houdt u er a.u.b. echter rekening mee dat e-mails op internet over het algemeen niet gecodeerd verzonden worden. In de meeste gevallen worden e-mails weliswaar tijdens de verzending gecodeerd, maar niet op de servers, van waar ze verstuurd en ontvangen worden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de transmissie van de sollicitatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server. 

Voor het zoeken naar sollicitanten, het indienen van sollicitaties en de selectie van sollicitanten kunnen we onder inachtneming van de wettelijke voorschriften gebruik maken van sollicitatiebeheer- resp. recruitment-software, platforms en diensten van externe aanbieders.

Sollicitanten kunnen graag met ons contact opnemen over de wijze van het indienen van de sollicitatie of ons de sollicitatie per post toesturen.

Verwerking van speciale categorieën gegevens: Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de AVG (bijv. gegevens over de gezondheid, zoals bijvoorbeeld informatie over een handicap of etnische afkomst) bij sollicitanten worden ingewonnen, zodat de verantwoordelijke of de betrokken persoon de hem of haar toekomende rechten die voortkomen uit het arbeidsrecht, de wetgeving inzake sociale zekerheid en bescherming kan uitoefenen en zijn of haar verplichtingen in dit verband kan nakomen, vindt de verwerking van deze gegevens conform art. 9 lid 2 onder b. AVG. In het geval van de bescherming van noodzakelijk belangen van de sollicitanten of andere personen conform art. 9 lid 2 onder c. AVG of in het kader van preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnostiek, de zorg of behandeling binnen de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector worden de gegevens verwerkt conform art. 9 lid 2 onder h. AVG. In het geval van de vrijwillige mededeling van bijzondere categorieën gegevens vindt de verwerking van deze gegevens plaats op basis van art. 9 lid 2 onder a. AVG.

Wissen van gegevens: De door de sollicitanten verstrekte gegevens kunnen in het geval van een succesvolle sollicitatie ten behoeve van de arbeidsverhouding door ons verder worden verwerkt. Indien de sollicitatie op een vacature niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitant gewist. De gegevens van de sollicitant worden eveneens gewist indien een sollicitatie wordt teruggetrokken, waartoe de sollicitant te allen tijde gerechtigd is. De gegevens worden, tenzij de sollicitant de gegevens gerechtvaardigd herroept, uiterlijk na een periode van zes maanden gewist, zodat wij eventuele vervolgvragen naar aanleiding van de sollicitatie kunnen beantwoorden en onze bewijsverplichting op basis van de voorschriften inzake de gelijke behandeling van sollicitanten kunnen nakomen. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden overeenkomstig de belastingwetgeving gearchiveerd.

Opname in een sollicitantenpool: De opname in een sollicitantenpool vindt, indien aangeboden, plaats op basis van een toestemming. De sollicitanten worden erover geïnformeerd, dat hun toestemming voor de opname in een talentenpool vrijwillig is, geen invloed heeft op de actuele sollicitatieprocedure en dat ze hun toestemming te allen tijde kunnen herroepen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gegevens sollicitanten (bijv. informatie over persoon, post- en contactadressen, de sollicitatiedocumenten en de bijbehorende informatie daaruit, zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften alsmede andere informatie over de persoon of de kwalificatie die met betrekking tot een specifieke functie of vrijwillig door de sollicitant werd meegedeeld).
 • Betrokken personen: Sollicitanten.
 • Doeleinden van de verwerking: Sollicitatieproces (motivatie en eventuele latere uitvoering, mogelijke latere beëindiging van de arbeidsovereenkomst).
 • Rechtsgrondslagen: Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (art. 9 lid 2 onder b AVG).

Ingezette diensten en dienstverleners:

Cloud-dienst

We gebruiken via het internet toegankelijke en op de servers van diens providers uitgevoerde softwarediensten (zogenaamde ‘clouddiensten’, ook wel ‘software as a service’ genoemd) voor de volgende doeleinden: Documentopslag en beheer, kalenderbeheer, versturen van e-mails, tabelcalculaties en presentaties, uitwisseling van documenten, content en informatie met bepaalde ontvangers of publicatie van webpagina’s, formulieren of overige content en informatie en chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

In dit kader kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en op de servers van de aanbieders opgeslagen worden, voor zover deze deel uit maken van communicatieprocessen met ons of anderszins door ons, zoals beschreven in deze verklaring inzake persoonsgegevens, verwerkt worden. Tot deze gegevens kunnen in het bijzonder stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens over processen, overeenkomsten, overige processen en de inhoud daarvan behoren. De aanbieders van de clouddiensten verwerken daarnaast gebruiksgegevens en metagegevens, die ze gebruiken voor veiligheidsdoeleinden en voor de optimalisatie van de service.

Voor zover wij met behulp van de clouddiensten voor andere gebruikers of openbaar toegankelijke websites formulieren of andere documenten en content aanbieden, kunnen de aanbieders cookies op de apparaten van de gebruikers ten behoeve van webanalyse opslaan. De cookies kunnen ook opgeslagen worden om de instellingen van de gebruikers (bijv. in geval van mediabesturing) te onthouden.

Opmerking over de rechtsgrondslagen: Wanneer wij om toestemming vragen voor het gebruik van clouddiensten, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking. Daarnaast kan het gebruik een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, voor zover het gebruik van clouddiensten in dit kader werd overeengekomen. Anders worden de gegevens van de gebruikers op basis van onze gerechtvaardigde belangen (m.a.w. het belang bij efficiënte en veilige administratie- en collaboratieprocessen) verwerkt.

 • Soorten verwerkte gegevens: Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. gegevens die in onlineformulieren werden ingevuld), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Klanten, personeel (bijv. werknemers, sollicitanten, oud-werknemers), geïnteresseerden, communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (art. 6 lid 1 pag. 1 onder a. AVG), uitvoering van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder b. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners

 • Microsoft Cloud Services: Cloud Storage Services; dienstverlener: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; website: https://microsoft.com/de-de; privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement, beveiligingsverklaring: https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter

 

Reclame per E-mail, Post

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform art. 6 lid 1 sub a AVG.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en dat kan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze privacyverklaring is beschreven of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na de uitschrijving verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op manieren die wettelijk zijn toegestaan en waarvan wij u in deze privacyverklaring op de hoogte stellen.

E-mail nieuwsbrief met registratie en nieuwsbrief tracking

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 a AVG of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 Gebruik van Adobe-diensten

Wij willen erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Daartoe analyseren wij ook uw interactie met onze nieuwsbrief door het meten, opslaan en evalueren van openingspercentages en doorklikpercentages met het oog op het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes ("nieuwsbrief tracking").

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails single-pixel technologieën (bijv. zogenaamde web beacons, tracking pixels) die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij met name de volgende "nieuwsbriefgegevens"

 • de pagina van waaruit de pagina werd opgevraagd (de zogenaamde referrer URL),
 • de datum en het tijdstip van het verzoek,
 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,
 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • het e-mail adres,
 • de datum en het tijdstip van inschrijving en bevestiging

en de single-pixel technologieën met uw e-mailadres of uw IP-adres en, indien van toepassing, een individuele ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief - zoals hierboven beschreven.

De informatie wordt bewaard zolang u zich op de nieuwsbrief hebt ingeschreven.

Verzending van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief en de hierboven vermelde tracking van de nieuwsbrief kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking voor onze rekening. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en India. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheid vastgesteld.
Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in deze landen: Verenigde Staten
De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie

Verzenden van beoordelingsverzoeken per e-mail

Indien u ons tijdens of na het plaatsen van uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen conform art. 6 lid 1 sub a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om een evaluatie van uw bestelling op te vragen via het evaluatiesysteem dat wij gebruiken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in het beoordelingsverzoek is opgenomen.

De evaluatieverzoeken kunnen ook door onze dienstverlener Trusted Shops AG Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops") worden verzonden.

In het kader van de verzending van evaluatieaanvragen ontvangen wij van Trusted Shops informatie over de desbetreffende status (bijv. of het evaluatieverzoek is verzonden en of het is aangekomen). Dit gebeurt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG om te voldoen aan ons gerechtvaardigde belang om informatie over de ratinguitnodigingen te ontvangen om op basis daarvan zo nodig optimalisaties uit te voeren, evenals om te voldoen aan het gerechtvaardigde belang van Trusted Shops om deze dienst te kunnen aanbieden.

Wij zijn samen met Trusted Shops verantwoordelijk voor het versturen van ratinguitnodigingen en voor het verzamelen en weergeven van rating- of statusinformatie.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops kunt u contact opnemen met Trusted Shops, waarvan u de contactgegevens hier vindt, als u vragen hebt over gegevensbescherming of als u uw rechten wilt doen gelden. Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden op de volgende link hier. Onafhankelijk daarvan kunt u ook altijd contact met ons opnemen via de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid. Uw vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere persoon die verantwoordelijk is voor de beantwoording ervan.

Advertenties per post en uw recht van bezwaar

Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten via de post. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevende, gerechtvaardigde belang van een promotionele benadering van onze klanten conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

 • Soorten verwerkte gegevens: Vrijwillig verstrekte bestandsgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers, URL die gebruikt werd voor de aanmelding voor de nieuwsbrief), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden).
 • Betrokken personen: Communicatiepartners, gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijv. via e-mail of per post), het leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (art. 6 lid 1 pag. 1 onder a. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).
 • Mogelijkheid tot het indienen van bezwaar (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, m.a.w. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verdere ontvangst. Een link voor de opzegging van de nieuwsbrief vindt u onderaan elke nieuwsbrief. U kunt ook een van de hierboven vermelde contactmogelijkheden gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Ingezette diensten en dienstverleners:

 

Voor elke overdracht van persoonsgegevens aan Mailgun Technologies, Inc. gelden de standaardcontractbepalingen van de EU. De overdracht valt dus onder passende waarborgen, zoals beschreven in art. 46 van de AVG. Daarnaast is onze overdracht van uw gegevens naar derde landen (zoals dat bij Oracle het geval is) gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 pag. 1 onder a. AVG.

Op dit moment bestaan er in de VS bijzondere risico’s voor de overgedragen persoonsgegevens, omdat er bijvoorbeeld geen onafhankelijke toezichthoudende autoriteit bestaat ter bescherming van uw persoonsgegevens, er geen effectieve regelgeving is tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, met name bij de toegang door inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en u uw rechten als betrokkene, die u op basis van de AVG heeft (informatie, beperking, correctie, wissen, herroeping etc.) of ook een recht op bezwaar in de VS of tegenover overdrachtsontvangers in de VS niet succesvol kunt afdwingen.

 

Winacties en wedstrijden

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan winacties en wedstrijden uitsluitend in overeenstemming met de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming, voor zover de verwerking volgens de overeenkomst noodzakelijk is voor het aanbieden, uitvoeren en afwikkelen van de winactie, de deelnemers hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking of de verwerking onze gerechtvaardigde belangen dient (bijv. voor de veiligheid van de winactie of de bescherming van onze belangen tegen misbruik door de mogelijke verzameling van IP-adressen bij het indienen van winactie-inzendingen).

Indien in het kader van de winactie bijdragen van deelnemers gepubliceerd worden (bijv. wanneer er gestemd wordt, wanneer de inzendingen resp. de winnaars gepresenteerd worden of wanneer er verslaggeving plaatsvindt over de winactie), wijzen wij erop, dat de namen van de deelnemers in dit kader eveneens gepubliceerd kunnen worden. Deelnemers kunnen hiertegen te allen tijde bezwaar maken.

Indien de winactie binnen een onlineplatform of een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Instagram, hierna ‘onlineplatform’) plaatsvindt, gelden daarnaast de gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake de gegevensbescherming van het betreffende platform. In deze gevallen wijzen wij u erop, dat wij voor de in het kader van de winactie meegedeelde gegevens van de deelnemers verantwoordelijk zijn en vragen over de winactie daarom aan ons moeten worden gesteld.

De gegevens van de deelnemers worden gewist, zodra de winactie of de prijsvraag is afgelopen en de gegevens niet meer benodigd worden om de winnaars te informeren of omdat er naar alle waarschijnlijkheid geen vragen meer zijn over de winactie. De gegevens van de deelnemers worden over het algemeen uiterlijk 6 maanden na afloop van de winactie gewist. De gegevens van de winnaars kunnen langer worden bewaard om bijv. vragen over de prijzen te beantwoorden of om aan de verplichtingen die voortkomen uit de prijs te kunnen voldoen; in dit geval richt de bewaartermijn zich naar het type prijs en bedraagt bijv. bij zaken of diensten maximaal drie jaar, om bijvoorbeeld garantieclaims te kunnen afhandelen. Daarnaast kunnen de gegevens van de deelnemers langer worden opgeslagen bij verslaggeving over de winactie in online- en offline-media.

Indien de gegevens in het kader van de winactie ook voor andere doeleinden werden verzameld, wordt de verwerking en de bewaartermijn afgestemd op de informatie over de gegevensbescherming voor dit gebruik (bijvoorbeeld in het geval van een aanmelding voor de nieuwsbrief in het kader van een winactie).

 • Soorten verwerkte gegevens: Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen), contentgegevens (bijv. ingevoerde gegevens in onlineformulieren).
 • Betrokken personen: Deelnemers aan winacties en wedstrijden.
 • Doeleinden van de verwerking: Uitvoering van winacties en wedstrijden.
 • Rechtsgrondslagen: Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder b. AVG).

Enquêtes en interviews

De door ons uitgevoerde enquêtes en interviews (hierna samenvattend ‘enquêtes’ genoemd) worden anoniem geëvalueerd. Een verwerking van de persoonsgegevens vindt alleen plaats, voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden en de technische uitvoering van de enquêtes (bijv. verwerking van het IP-adres om de enquête in de browser van de gebruiker weer te geven of met behulp van een tijdelijke cookie (sessiecookie) de enquête te kunnen hervatten) of wanneer gebruikers toestemming hebben gegeven.

Opmerking over de rechtsgrondslagen: Wanneer wij de deelnemers om toestemming verzoeken voor de verwerking van hun gegevens, is dit de rechtsgrondslag van de verwerking. In andere gevallen vindt de verwerking van de gegevens plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij de uitvoering van een objectieve enquête.

 • Soorten verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. gegevens die in onlineformulieren werden ingevuld), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Communicatiepartners, gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie, direct marketing (bijv. via e-mail of per post), tracking (bijv. profiling op basis van interesses/gedrag, gebruik van cookies), feedback (bijv. verzamelen van feedback via onlineformulier).
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (art. 6 lid 1 pag. 1 onder a. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

De webanalyse (ook wel ‘bereikmeting’ genoemd) wordt gebruikt om de stroom van bezoekers aan ons onlineaanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over de bezoekers (zoals de leeftijd of geslacht) als pseudonieme waarden omvatten. Met behulp van de bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen, op welk tijdstip ons onlineaanbod of de functies ervan of content het vaakst gebruikt worden of uitnodigen tot een hergebruik. We krijgen er ook inzicht over, welke bereiken geoptimaliseerd moeten worden. 

Naast de webanalye kunnen we ook testprocedures inzetten om bijvoorbeeld verschillende versies van ons onlineaanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en in een bestand (zogenaamde ‘cookie’) worden opgeslagen. Er kunnen tevens vergelijkbare procedures voor hetzelfde doeleinde worden gebruikt. Tot deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bekeken inhoud, bezochte websites en daar gebruikte elementen en technische informatie (zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over de gebruikstijden) horen. Als gebruikers hun toestemming hebben gegeven voor de verzameling van locatiegegevens, kunnen deze afhankelijk van de aanbieder ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden eveneens opgeslagen. Wij gebruiken echter een IP-masking-procedure (m.a.w. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de gebruikers te beschermen. Algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-testings en optimalisatie geen ongecodeerde gegevens van gebruikers (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat zowel wij als de aanbieder van de gebruikte software niet de daadwerkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar uitsluitend de voor de doeleinden van de betreffende procedures in de profielen opgeslagen gegevens.

Opmerking over de rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers om hun toestemming vragen voor het inzetten van externe aanbieders, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking. Anders worden de gegevens van de gebruikers op basis van onze gerechtvaardigde belangen (m.a.w. het belang bij efficiënte, rendabele en op de ontvanger afgestemde diensten) verwerkt. In dit verband wijzen wij u ook op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake de gegevensbescherming.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers), tracking (bijv. profiling op basis van interesses/gedrag, gebruik van cookies), conversiemeting (meting van de doeltreffendheid van de marketingmaatregelen), profiling (aanmaak van gebruikersprofielen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (art. 6 lid 1 pag. 1 onder a. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Ingezette diensten en dienstverleners:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij zogenaamde websitetags via een interface beheren en zo andere diensten in ons onlineaanbod kunnen integreren (deze verklaring inzake de gegevensbescherming bevat meer informatie hierover). Met de Tag Manager zelf (die de tags implementeert) worden echter bijvoorbeeld nog geen profielen van gebruikers aangemaakt of cookies opgeslagen. Google ontvangt uitsluitend het IP-adres van de gebruiker, wat benodigd wordt om de Google Tag Manager uit te voeren. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: bereikmeting en webanalyse; Dienstverleners: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Soorten verwerking en verwerking van gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor Google-advertentieproducten en standaardcontractbepalingen voor gegevensoverdrachten in derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Optimize: Gebruik van Google Analytics-gegevens om delen van ons online-aanbod te verbeteren en onze marketinginspanningen beter af te stemmen op de potentiële interesses van gebruikers; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://optimize.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Mogelijkheid tot bezwaar (Opt-out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated 

• De EU-modelcontractbepalingen zijn van toepassing op alle overdrachten van persoonsgegevens aan Google. Ze zijn daarom onderworpen aan passende waarborgen, zoals beschreven in artikel 46 AVG. Bovendien is onze overdracht van uw gegevens aan derde landen gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1 a AVG.

• Er zijn momenteel speciale risico's voor de verzonden persoonsgegevens in de VS, omdat er bijvoorbeeld geen onafhankelijke toezichthoudende autoriteit is, onvoldoende regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens, geen effectieve juridische bescherming tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, vooral in in het geval van toegang door veiligheidsautoriteiten en geheime diensten, en u uw rechten als betrokkene, die u heeft op grond van de AVG (informatie, beperking, correctie, verwijdering, intrekking, enz.) klacht in de VS of tegen ontvangers van transmissie in de VS.

 

Onlinemarketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online-marketingdoeleinden, waartoe met name de marketing van reclameruimte of de presentatie van promotionele en overige content (samenvattend ‘content’ genoemd) aan de hand van de potentiële interesses van de gebruikers en de meting van de effectiviteit ervan kan behoren. 

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en in een bestand (zogenaamde ‘cookie’) opgeslagen of worden vergelijkbare procedures toegepast, waarmee de voor de weergave van de hierboven genoemde content relevante gegevens over de gebruiker kunnen worden opgeslagen. Tot deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken maar ook communicatiepartners en technische informatie (zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over de gebruikstijden) horen. Als gebruikers hun toestemming hebben gegeven voor de verzameling van locatiegegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden eveneens opgeslagen. Wij gebruiken echter de ter beschikking staande IP-masking-procedure (m.a.w. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de gebruikers te beschermen. Algemeen worden in het kader van onlinemarketingprocessen geen ongecodeerde gegevens van gebruikers (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat zowel wij als de aanbieders van onlinemarketingprocessen niet de daadwerkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar uitsluitend de in de profielen opgeslagen gegevens.

De gegevens in de profielen worden over het algemeen in de cookies of door middel van vergelijkbare procedures opgeslagen. Deze cookies kunnen later algemeen ook op andere websites die hetzelfde onlinemarketingproces inzetten, uitgelezen en voor de weergave van inhoud geanalyseerd en met overige gegevens aangevuld en op de server van de aanbieder van het onlinemarketingproces worden opgeslagen.

Bij wijze van uitzondering kunnen ongecodeerde gegevens aan de profielen worden gekoppeld. Dit is het geval indien de gebruikers bijvoorbeeld lid zijn van een sociaal netwerk, waarvan wij het onlinemarketingproces gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers aan de bovengenoemde gegevens koppelt. Wij verzoeken u er rekening mee te houden, dat gebruikers met de aanbieders extra afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld door hun toestemming te geven in het kader van de registratie.

Wij verkrijgen alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter controleren, welke van onze onlinemarketingprocessen een zogenaamde conversie hebben opgeleverd, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt voor de analyse van het succes van onze marketingmaatregelen.

Tenzij anders vermeld, verzoeken wij u ervan uit te gaan dat gebruikte cookies voor de duur van twee jaar worden opgeslagen.

Opmerking over de rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers om hun toestemming vragen voor het inzetten van externe aanbieders, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking. Anders worden de gegevens van de gebruikers op basis van onze gerechtvaardigde belangen (m.a.w. het belang bij efficiënte, rendabele en op de ontvanger afgestemde diensten) verwerkt. In dit verband wijzen wij u ook op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake de gegevensbescherming.

We gebruiken het "Google Marketing Platform"(en diensten zoals .B "Google Ad Manager") om advertenties te plaatsen op het Google-advertentienetwerk (e.B., in zoekresultaten, in video's, op websites, enz.). Het Google Marketing Platform kenmerkt zich door het feit dat advertenties in real time worden getoond op basis van de veronderstelde interesses van de gebruikers. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod op een meer gerichte manier weer te geven om gebruikers alleen advertenties te presenteren die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld.B advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd is geweest op andere online aanbiedingen, wordt dit "remarketing" genoemd.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten), geïnteresseerden.
 • Doeleinden van de verwerking: Tracking (bijv. profiling op basis van interesses/gedrag, gebruik van cookies), remarketing, conversiemeting (meting van de doeltreffendheid van de marketingmaatregelen), marketing op basis van interesses/gedrag, profiling (aanmaak van gebruikersprofielen), bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), remarketing, doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van content), conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen), doelgroepvorming, beheer en reactie op vragen, feedback (e.B. het verzamelen van feedback via online formulier), het aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (art. 6 lid 1 pag. 1 onder a. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).
 • Mogelijkheid tot het indienen van bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de instructies betreffende gegevensbescherming van de respectievelijke aanbieders en de mogelijkheden tot het indienen van bezwaar (zogenaamde ‘opt-out’) die door de aanbieders worden gegeven. Als er geen expliciete opt-out-mogelijkheid werd vermeld, kunt u enerzijds de cookies in de instellingen van uw browser uitschakelen. Hierdoor kunnen echter functies van ons onlineaanbod beperkt worden. Wij adviseren daarom daarnaast de volgende opt-out-mogelijkheden die samenvattend gericht op de betreffende gebieden worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.  b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Grensoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Ingezette diensten en dienstverleners:

 • AWIN: Wij bieden ruimte voor advertenties van derden via onze reclamepartner AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland ("AWIN"). Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Door middel van cookies kan AWIN het verloop van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder of u op de betreffende advertentie heeft geklikt en vervolgens het product heeft besteld. Daartoe worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website) verzameld, aan AWIN doorgegeven en door AWIN verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO.

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën over uw gebruik van onze website wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, gestuurd en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld met behulp van Google-technologieën, wordt het ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server overgebracht en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de desbetreffende technologie is gesloten tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 AVG. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij zogenaamde websitetags via een interface beheren en zo andere diensten in ons onlineaanbod kunnen integreren (deze verklaring inzake de gegevensbescherming bevat meer informatie hierover). Met de Tag Manager zelf (die de tags implementeert) worden echter bijvoorbeeld nog geen profielen van gebruikers aangemaakt of cookies opgeslagen. Google ontvangt uitsluitend het IP-adres van de gebruiker, wat benodigd wordt om de Google Tag Manager uit te voeren. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Onlinemarketing en webanalyse; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; mogelijkheid tot het indienen van bezwaar (opt-out): Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Ads en conversiemeting: Wij gebruiken de onlinemarketingtool ‘Google Ads’ om advertenties te plaatsen op het Google-advertentienetwerk (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op websites etc.), zodat ze gebruikers getoond kunnen worden die vermoedelijk interesse in de advertenties hebben. Bovendien meten we de conversie van de advertenties. We ervaren echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en naar een pagina werd doorgestuurd die over een zogenaamde ‘conversion-tracking-tag’ beschikt. Wijzelf ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers geïdentificeerd kunnen worden. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: Wij gebruiken het ‘Google Marketing Platform’ (en diensten zoals ‘Google Ad Manager’) om advertenties in het Google-advertentienetwerk te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video’s, op websites etc.). Het Google Marketing Platform wordt gekenmerkt door het feit dat de advertenties in real-time aan de hand van vermoedelijke interesses van de gebruiker worden weergegeven. Zo kunnen wij advertenties voor en binnen ons onlineaanbod doelgerichter weergeven, om gebruikers alleen advertenties te presenteren die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Men spreekt van ‘remarketing’ wanneer een gebruiker bijvoorbeeld advertenties voor producten worden getoond, waarvoor hij op andere onlinekanalen interesse heeft getoond. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website maken wij gebruik van de zogenaamde gebruikers-ID-functie. Met behulp van deze functie kunnen wij een unieke, permanente ID aan uw interactiegegevens voor een of meer sessies op onze onlinesites toekennen en zo uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten en sessies heen analyseren.
  Voor webanalyse maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google Signals zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk. Als uw apparaten met internettoegang aan uw Google-account zijn gekoppeld en u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag genereren (met name gebruikersnummers van verschillende apparaten), zelfs als u uw apparaat wijzigt. Wij verwerken in dit verband geen persoonlijke gegevens; wij ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.
  Voor webanalyse en reclamedoeleinden maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics het zogenaamde DoubleClick-cookie mogelijk om uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites.
  Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren.

Gebruik van Microsoft-services voor webanalyse en reclamedoeleinden
We gebruiken de volgende technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. De informatie die automatisch door Microsoft Technologies wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal verzonden naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft is te vinden in het privacybeleid van Microsoft.
 • Microsoft Advertising: Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) om uw latere gebruiksgedrag te meten als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Microsoft Advertising. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en kunnen gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) worden verzameld, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Als uw apparaten met internettoegang zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account en u de instelling 'Op interesses gebaseerde advertenties' in uw Microsoft-account niet hebt gedeactiveerd, kan Microsoft rapporten maken over het gebruiksgedrag (met name de gebruikersnummers voor meerdere apparaten), zelfs als u uw apparaat wijzigt, zogenaamde 'cross-device tracking'. Een verwerking van persoonsgegevens vindt in dit verband niet door ons plaats, wij ontvangen alleen statistieken die zijn gemaakt op basis van Microsoft UET. Website: https://ads.microsoft.com/;  Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement;  Opt-out: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout .

De EU-modelcontractbepalingen zijn van toepassing op alle overdrachten van persoonsgegevens aan Google en Microsoft. Ze zijn daarom onderworpen aan passende waarborgen, zoals beschreven in artikel 46 AVG. Bovendien is onze overdracht van uw gegevens aan derde landen gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1 a AVG.

Er zijn momenteel speciale risico's voor de verzonden persoonsgegevens in de VS, omdat er bijvoorbeeld geen onafhankelijke toezichthoudende autoriteit is, onvoldoende regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens, geen effectieve juridische bescherming tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, vooral in in het geval van toegang door veiligheidsautoriteiten en geheime diensten, en u uw rechten als betrokkene, die u heeft op grond van de AVG (informatie, beperking, correctie, verwijdering, intrekking, enz.) klacht in de VS of tegen ontvangers van transmissie in de VS.

 

Rating platforms

Wij nemen deel aan ratingprocedures om onze diensten te evalueren, te optimaliseren en te promoten. Als gebruikers ons beoordelen of anderszins feedback geven via de deelnemende beoordelingsplatforms of -procedures, zijn ook de algemene bedrijfs- of gebruiksvoorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van toepassing. In de regel vereist de evaluatie ook registratie bij de respectievelijke aanbieders.

Om er zeker van te zijn dat de personen die een rating hebben gekregen daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, geven wij, met toestemming van de klanten, de hiervoor vereiste gegevens met betrekking tot de klant en de gebruikte dienst door aan het desbetreffende ratingplatform (o.a. naam, e-mailadres en ordernummer of artikelnummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

Rating widget: Wij integreren zogenaamde "rating widgets" in ons online aanbod. Een widget is een functioneel en inhoudelijk element dat in ons online aanbod is geïntegreerd en variabele informatie weergeeft. Het kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de vorm van een zegel of een vergelijkbaar element, soms ook een "badge" genoemd. In dat geval wordt de desbetreffende inhoud van de widget binnen ons online-aanbod weergegeven, maar wordt deze op dat moment opgehaald van de servers van de desbetreffende widget-aanbieder. Dit is de enige manier om altijd de actuele inhoud te tonen, vooral de actuele beoordeling. Daartoe moet een gegevensverbinding tot stand worden gebracht tussen de binnen ons online-aanbod opgeroepen website en de server van de widget-aanbieder en ontvangt de widget-aanbieder bepaalde technische gegevens (toegangsgegevens, waaronder het IP-adres), die nodig zijn om de inhoud van de widget aan de browser van de gebruiker te kunnen leveren.

Bovendien ontvangt de widgetprovider informatie dat gebruikers ons onlineaanbod hebben bezocht. Deze informatie kan worden opgeslagen in een cookie en door de widgetprovider worden gebruikt om na te gaan welke onlinediensten die deelnemen aan het evaluatieproces, door de gebruiker zijn bezocht. De informatie kan worden opgeslagen in een gebruikersprofiel en worden gebruikt voor reclame of marktonderzoek.

 • Soorten verwerkte gegevens: contractuele gegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten, gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: feedback (bv. verzamelen van feedback via een online formulier), marketing.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gewettigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Trusted Shops (Trustedbadge): beoordelingsplatform (Trustedbadge); dienstverlener: Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland; website: https://www.trustedshops.de; privacybeleid: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge/andere widgets

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops AG bestaat, kunt u bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten bij voorkeur contact opnemen met Trusted Shops via de in de informatie over gegevensbescherming vermelde contactmogelijkheden. Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke persoon voor een antwoord.

Op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG, worden op deze website Trusted Shops widgets geïntegreerd om Trusted Shops diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst.

De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), waarmee wij overeenkomstig art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u over de wezenlijke inhoud van het contract conform art. 26 lid 2 AVG .

Gegevensverwerking bij de integratie van de Trustbadge/andere widgets

De Trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Verwerking van gegevens na voltooiing van de bestelling

Als u uw toestemming hebt gegeven, heeft de trustbadge toegang tot bestelinformatie die is opgeslagen in uw eindapparaat (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, gekocht product, indien van toepassing) en e-mailadres nadat de bestelling is voltooid en uw e-mailadres is gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie. De hashwaarde wordt vervolgens samen met de bestelinformatie overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG aan Trusted Shops doorgegeven.
Dit dient om te controleren of u al geregistreerd bent voor Trusted Shops diensten. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u nog niet bent geregistreerd voor de diensten of geen toestemming geeft voor automatische herkenning via de trustbadge, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld u handmatig te registreren voor het gebruik van de diensten of de bescherming af te sluiten in het kader van uw eventueel reeds bestaande gebruikersovereenkomst.

Voor dit doel heeft de Trustbadge toegang tot de volgende informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt nadat u uw bestelling heeft afgerond: Bestellingstotaal, bestelnummer en e-mailadres. Dit is nodig zodat wij u kopersbescherming kunnen bieden. De gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u actief besluit de kopersbescherming uit te schakelen door op de daarvoor bestemde knop in de zogenaamde vertrouwenskaart te klikken. Als u besluit gebruik te maken van de diensten, vindt de verdere verwerking plaats op basis van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops conform art. 6 lid 1 sub b AVG, om uw aanmelding voor de kopersbescherming te kunnen voltooien en de bestelling veilig te stellen, alsmede om u vervolgens eventueel per e-mail een uitnodiging tot beoordeling te kunnen sturen.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en verdere contractuele maatregelen, en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit. Zie meer informatie hier.

Aanwezigheid in sociale netwerken (social media)

Wij onderhouden een onlineaanbod binnen sociale netwerken en verwerken in dit kader gegevens van de gebruikers, om met de daar actieve gebruikers te communiceren of om informatie over ons aan te bieden.

We wijzen erop, dat er hierbij gegevens van gebruikers van buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Hierdoor kunnen er voor de gebruikers risico’s ontstaan, omdat zo bijvoorbeeld de handhaving van de rechten van de gebruikers in het geding kan komen.

Daarnaast worden de gegevens van de gebruikers binnen sociale netwerken over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld aan de hand van het gebruiksgedrag en de hieruit voortvloeiende interesses van de gebruikers gebruiksprofielen aangemaakt worden. Deze gebruiksprofielen kunnen wederom gebruikt worden om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen, die vermoedelijk inspelen op de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden over het algemeen cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Daarnaast kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten worden opgeslagen (met name als de gebruikers lid van de betreffende platforms zijn en daar ingelogd zijn).

Voor een gedetailleerde weergave van de betreffende verwerkingsvormen en de mogelijkheden tot het indienen van bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de informatie van de aanbieders van de betreffende netwerken.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen laten gelden van rechten van betroffenen wijzen wij erop, dat deze het meest effectief bij de aanbieders ingediend kunnen worden. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen rechtstreeks betreffende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u nog steeds hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: Wij zijn samen met Meta Platforms Irland Ltd. voor de verzameling (maar niet voor de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers aan onze Facebook-pagina (zogenaamde ‘fanpage’) verantwoordelijk. Tot deze gegevens behoort informatie over de soorten content die gebruikers bekijken of waarmee ze interageren, of de door hen uitgevoerde handelingen (zie ook ‘Dingen die jij en anderen doen en aanbieden’ in het Facebook-gegevensbeleid: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation), en informatie over de door de gebruikers gebruikte apparaten (bijvoorbeeld IP-adressen, besturingssysteem, type browser, taalinstellingen, cookie-gegevens; zie onder ‘Informatie over het apparaat’ in het Facebook-gegevensbeleid: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation). Zoals in het Facebook-gegevensbeleid onder ‘Hoe gebruiken wij deze informatie’ toegelicht, verzamelt en gebruikt Facebook informatie ook om analysediensten, zogenaamde ‘page insights’ voor een aanbieder van een website aan te bieden, om inzicht erover te verkrijgen, hoe personen met hun webpagina’s en de hiermee verbonden content interageren. Wij hebben met Facebook een speciale overeenkomst getroffen (‘Informatie over Page Insights’,https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name geregeld wordt, welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook zich bereid verklaart heeft om te voldoen aan de rechten van de betrokkenen (m.a.w. gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie of verzoeken tot het verwijderen van gegevens rechtstreeks aan Facebook richten). De rechten van de gebruikers (met name op informatie, wissen, bezwaar en het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthouder) worden door de overeenkomsten met Facebook niet beperkt. Overige informatie vindt u onder ‘Informatie over Page Insights’ (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Soorten verwerkte gegevens: Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. gegevens die in onlineformulieren werden ingevuld), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, bezoekstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie, tracking (bijv. profiling op basis van interesses/gedrag, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Rechtsgrondslagen: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Ingezette diensten en dienstverleners:

 • YouTube: sociaal netwerk en videoplatform; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Plugins en embedded functies en content

Wij integreren in ons onlineaanbod functie- en inhoudselementen die van de servers van de betreffende aanbieders (hierna ‘externe aanbieders’ genoemd) worden verkregen. Het kan bijvoorbeeld gaan om graphics, video’s of social-media-knoppen, maar ook om berichten (hierna samenvattend aangeduid als ‘content’).

Een voorwaarde voor de integratie is, dat de externe aanbieders van deze content het IP-adres van de gebruikers verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de content niet aan diens browser kunnen versturen. Het IP-adres is dus nodig voor de weergave van deze content of deze functies. We streven ernaar om alleen die content te gebruiker waarbij de betreffende aanbieders het IP-adres slechts gebruiken om de content te leveren. Externe aanbieders kunnen daarnaast zogenaamde pixel-tags (onzichtbare graphics, ook ‘web beacons’ genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden gebruiken. Via de ‘pixel-tags’ kan informatie, zoals het aantal bezoekers aan de pagina’s van deze website, geëvalueerd worden. De pseudonieme informatie kan daarnaast in cookies op het apparaat van de gebruikers worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, de verwijzende webpagina’s, het tijdstip van het bezoek en overige informatie over het gebruik van ons onlineaanbod bevatten en met dergelijke informatie uit andere bronnen verbonden worden.

Opmerking over de rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers om hun toestemming vragen voor het inzetten van externe aanbieders, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking. Anders worden de gegevens van de gebruikers op basis van onze gerechtvaardigde belangen (m.a.w. het belang bij efficiënte, rendabele en op de ontvanger afgestemde diensten) verwerkt. In dit verband wijzen wij u ook op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake de gegevensbescherming.

Integratie van software, scripts of frameworks van derden (bijv. jQuery): Wij integreren software in ons online-aanbod die wij van servers van andere aanbieders halen (bv. functiebibliotheken, die wij gebruiken voor de presentatie of gebruiksvriendelijkheid van ons online-aanbod). De respectievelijke providers verzamelen het IP-adres van de gebruiker en kunnen dit verwerken om de software naar de browser van de gebruiker door te sturen en voor veiligheidsdoeleinden, alsook voor de evaluatie en optimalisatie van hun aanbod.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, tijdstippen van bezoek), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Aanbieden van ons onlineaanbod en gebruiksvriendelijkheid, het leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslagen: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 pag. 1 onder f. AVG).

Ingezette diensten en dienstverleners:

 • YouTube video's: Video-inhoud; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Beheer, organisatie en hulpinstrumenten 
 
Wij maken gebruik van diensten, platforms en software van andere providers (hierna "derden-aanbieders" genoemd) voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze diensten. Bij de keuze van de externe dienstverleners en hun diensten houden wij ons aan de wettelijke voorschriften.

 

In dit verband kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de derde aanbieders. Het kan daarbij gaan om verschillende gegevens die wij verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Het kan met name gaan om stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en de inhoud daarvan.

 

Indien gebruikers worden doorverwezen naar derde aanbieders of hun software of platforms in de loop van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons, kunnen de derde aanbieders gebruiksgegevens en metadata verwerken voor beveiligingsdoeleinden, optimalisering van de dienstverlening of marketingdoeleinden. Wij verzoeken u daarom de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders in acht te nemen.

 

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voorts kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, mits het gebruik van de derde dienstverleners in dit kader is overeengekomen. Voor het overige worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, zuinige en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband willen wij u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 Onze website maakt gebruik van ScraperWall technologie  . Dit is een functie die ons wordt aangeboden door onze dienstverlener Competence Data GmbH & Co. KG, gevestigd in Neurenberg, Duitsland. Met behulp van deze technologie kunnen we op basis van het gebruiksgedrag controleren of een gebruiker een menselijke gebruiker of een ongewenste bot is. Voor dit doel verwerkt ScraperWall persoonsgegevens, in het bijzonder IP-adres, user agent, URL en referer. De gegevens worden na 30 dagen door ScraperWall verwijderd.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bv. namen, adressen), contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bv. gegevens op onlineformulieren), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), metagegevens/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners, gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten). 
 • Rechtsgronden: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gewist, zodra de toestemming voor de verwerking herroepen wordt of overige toestemming komt te vervallen (bijvoorbeeld in het geval dat het doeleinde van de verwerking van deze gegevens is komen te vervallen of de verwerking voor dit doeleinde niet vereist is).

Als de gegevens niet gewist worden, omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden vereist zijn, wordt de verwerking beperkt tot deze doeleinden. De gegevens worden dan geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die moeten worden opgeslagen vanwege handels- of belastingrecht of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de handhaving, de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Meer informatie over het wissen van persoonsgegevens kunnen daarnaast in het kader van afzonderlijke instructies inzake gegevensbescherming van deze verklaring verstrekt worden.

 

Wijziging en actualisering van de verklaring inzake gegevensbescherming

Wij verzoeken u, zich regelmatig over de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming te informeren. Wij passen de verklaring inzake de gegevensbescherming aan, zodra de wijzigingen van de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij informeren u, zodra door de wijzigingen de medewerking van u vereist wordt (bijvoorbeeld voor toestemming) of een overige individuele kennisgeving vereist wordt.

Als wij in deze verklaring inzake gegevensbescherming adressen en contactinformtie van bedrijven en organisaties verstrekken, houdt u er dan a.u.b. rekening mee, dat de adressen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Controleer a.u.b. de adresinformatie voordat u contact opneemt.

 

Rechten van de betrokken personen

Als betrokken persoon hebt u volgens de AVG verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 tot 21 van de AVG:

 • Recht op bezwaar: U hebt het recht om vanwege redenen die het gevolg zijn van een bijzondere situatie, te allen tijde tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 onder e of f van de AVG plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt tevens voor een profiling die gebaseerd is op een van deze bepalingen. Als de u betreffende persoonsgegevens verwerkt worden om rechtstreekse reclame te maken, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profiling, voor zover het voor rechtstreekse reclame gebruikt wordt.
 • Recht op intrekking van toestemming: U hebt het recht om uw reeds verleende toestemming op elk gewenst moment te herroepen.
 • Recht op informatie: U hebt het recht om een bevestiging te verlangen, of betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. U hebt tevens recht op informatie over deze gegevens en over overige informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wetgeving.
 • Recht op rectificatie: U hebt overeenkomstig de wetgeving het recht om te verzoeken dat de u betreffende gegevens worden gecompleteerd of dat de u betreffende onjuiste gegevens worden gecorrigeerd.
 • Recht op gegevenswissing en beperking van de verwerking: U hebt overeenkomstig de wetgeving het recht om te eisen, dat gegevens die u betreffen onmiddellijk worden gewist, resp. dat overeenkomstig de wetgeving alternatief de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
 • Recht op de overdraagbaarheid: U hebt het recht om gegevens die u betreffen en die u ons hebt verstrekt overeenkomstig de wetgeving in een gestructureerd, conventioneel en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te verlangen.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: U heeft verder overeenkomstig de wetgeving het recht, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

Begripsverklaringen

Hier bieden wij u een overzicht van de in deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruikte begrippen. Veel van de begrippen zijn aan de wetgeving ontleend en met name in art. 4 AVG gedefinieerd. De wettelijke definities zijn bindend. De toelichtingen hieronder zijn in de eerste plaats bedoeld als uitleg. De begrippen zijn alfabetisch gesorteerd.

 

 • IP-masking: ‘IP-masking’ is een methode waarbij het laatste octet (m.a.w. de laatste twee cijfers van een IP-adres) gewist wordt, zodat het IP-adres niet meer kan worden gebruikt voor een eenduidige identificatie van een persoon. IP-masking is dan ook een middel om de verwerking te pseudonimiseren, met name bij onlinemarketing. 
 • Op interesse en gedrag gebaseerde marketing: Op interesse en gedrag gebaseerde marketing houdt in, dat potentiële interesses van gebruikers in advertenties en andere content zo nauwkeurig mogelijk vooraf wordt bepaald. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijv. het bezoeken van bepaalde websites en het verblijf op die websites, koopgedrag of interactie met andere gebruikers), die in een zogenaamd profiel worden opgeslagen. Voor deze doeleinden worden over het algemeen cookies ingezet. 
 • Conversiemeting: De conversiemeting (wat overeenkomt met de evaluatie van de acties van bezoekers) is een proces waarmee de effectiviteit van marketingmaatregelen bepaald kan worden. Hiervoor wordt over het algemeen een cookie op de apparaten van de gebruikers binnen de websites, waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden, opgeslagen en dan opnieuw op de doelwebsite opgevraagd. Zo kunnen we bijvoorbeeld evalueren, of de door ons op andere websites geplaatste advertenties succesvol waren. 
 • Persoonsgegevens: ‘Persoonsgegevens’ zijn alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokken persoon’); als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon gezien, die direct of indirect, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. cookie) of een of meerdere bijzondere kenmerken geïdentificeerd kan worden, die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon. 
 • Profiling: ‘Profiling’ is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die eruit bestaat dat deze persoonsgegevens gebruikt worden, om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon (afhankelijk van het type profiling horen hierbij informatie over de leeftijd, het geslacht, de locatiegegevens en bewegingsgegevens, interactie met websites en hun content, winkelgedrag, sociale interacties met andere mensen) te analyseren, te beoordelen of om ze te voorspellen (bijv. interesses in bepaalde content of producten, het klikgedrag op een website of de locatie). Cookies en webbakens worden vaak ingezet voor profiling. 
 • Bereikmeting: De bereikmeting (ook webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstromen van een onlineaanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van de bezoekers in bepaalde informatie, zoals content van websites, omvatten. Met behulp van de bereikanalyse kunnen eigenaren van websites onder meer herkennen, op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en voor welke content ze zich interesseren. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld de content van de website beter aan de behoeften van hun bezoekers aanpassen. Voor de bereikanalyse worden vaak pseudonieme cookies en webbakens gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeurigere analyses over het gebruik van een onlineaanbod te verkrijgen. 
 • Tracking: Er is sprake van ‘Tracking’ wanneer het gedrag van gebruikers kan worden getraceerd gedurende meerdere bezoeken aan het onlineaanbod. Over het algemeen wordt met het oog op het gebruikte onlineaanbod informatie over gedrag en interesses in cookies of op servers van de aanbieders van trackingtechnologieën opgeslagen (‘profiling’ genaamd). Deze informatie kan vervolgens bijvoorbeeld worden gebruikt om de gebruikers reclameadvertenties te tonen, die naar alle waarschijnlijkheid aansluiten op hun interesses. 
 • Verantwoordelijke: Met ‘verantwoordelijke’ wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon, instantie, instelling of andere voorziening aangeduid, die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de persoonsgegevens besluit. 
 • Verwerking: ‘Verwerking’ betekent, al dan niet automatisch, een uitgevoerd proces of reeks processen dat/die samenhangt met de persoonsgegevens. Het begrip is veelomvattend en omvat vrijwel elke omgang met gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, evalueren, opslaan, overdragen of het wissen ervan.