Algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden


1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door ondernemingen.

De consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De onderneming is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

Deze voorwaarden gelden ook voor ondernemingen in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt niet accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Mathes Design GmbH.

De presentatie van de producten in de webwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is een vrijblijvende online catalogus. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en vóór het plaatsen kunt u de gemaakte keuzes altijd corrigeren door middel van de daarvoor bestemde en van een uitleg voorziene knoppen in het bestelproces. Door de bestelknop aan te klikken plaatst u een bindende bestelling van de producten die zich in het winkelmandje bevinden. De ontvangst van uw bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail bevestigd.

Wanneer de overeenkomst met ons wordt gesloten hangt af van de door u gekozen betalingswijze:

Bankoverschrijving

Wij nemen uw bestelling aan door u binnen twee dagen een verklaring van aanvaarding te sturen in een afzonderlijke e-mail waarin wij u onze bankgegevens verstrekken.

Kredietkaart

Met het plaatsen van de bestelling verstrekt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens. Nadat u zich als rechtmatige creditcardhouder heeft gelegitimeerd vragen wij uw kaartuitgevende instelling om de betalingstransactie uit te voeren en daarmee aanvaarden wij uw aanbod.

PayPal

In het bestelproces wordt u doorgeleid naar de website van de online betaaldienst PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel vragen wij PayPal om de betalingstransactie uit te voeren en daarmee aanvaarden we uw aanbod.

Amazon Payments

Nadat u op de knop "Betalen met Amazon" heeft geklikt, wordt u nog voor afronding van het bestelproces in onze webwinkel doorgestuurd naar de website van de online-aanbieder Amazon. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagen afleveradres en de betaalmethode uitkiezen en de betalingsopdracht aan Amazon bevestigen. Vervolgens wordt u teruggeleid naar onze webwinkel waar u het bestelproces af kunt fronden. Na het plaatsen van de bestelling vragen wij Amazon de betalingstransactie uit te voeren en daarmee aanvaarden wij uw aanbod.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare talen voor het sluiten van de overeenkomst zijn Nederlands, Duits en Frans.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

U heeft principieel de mogelijkheid om de goederen af te halen bij Lager Mathes Design c/o Brettschneider GmbH, Grüner Weg 37, 52070 Aachen, Duitsland, tijdens de volgende openingsuren: 9.00 tot 16.00 uur.

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling

Als u vooruitbetaling selecteert, sturen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en zullen de goederen na ontvangst van de betaling leveren.

Creditcard

Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.
Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder heeft gelegitimeerd, vragen wij de uitgevende instelling van uw creditcard direct na de bestelling om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Naar het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie inteleiden.
De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Tijdens de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

Amazon Pay

Na het klikken op de knop "Betalen met Amazon" , wordt u nog voor afronding van het bestelproces in onze webwinkel doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Amazon. Om via Amazon het bestelproces af te handelen en het factuurbedrag te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren en zich met uw inloggegevens legitimeren. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagen afleveradres en de betalingsmethode kiezen en het gebruik van uw gegevens door Amazon en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Tijdens de bestelprocedure krijgt u nadere informatie. Vervolgens wordt u teruggestuurd naar onze webwinkel waar u het bestelproces kunt afronden.

6. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

7. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat op u over zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending bevoegde persoon of instantie hebben afgegeven. Onder kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Handelswetboek) geregelde onderzoeks- en reclamatieplicht. Indien u de daarin geregelde mededeling niet doet, worden de goederen als aanvaard beschouwd, tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het onderzoek. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

8. Garanties

Overeenkomstig de wet heeft de consument de garantie met betrekking tot consumptiegoederen zoals voorzien in de artikelen 1649bis tot en met 1649g van het Burgerlijk Wetboek. Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor garantieaanspraken op grond van gebreken bij tweedehands artikelen één jaar vanaf het moment van aflevering van het product. Anders hebben deze algemene voorwaarden geen invloed op deze rechten.

Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken één jaar, gerekend vanaf het moment van overgang van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op regres krachtens § 478 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Duits burgerlijk wetboek) blijven onverlet.

In de rechtsbetrekkingen met ondernemers wordt voor wat betreft de hoedanigheid van het product uitsluitend geacht te zijn overeengekomen hetgeen wij zelf hebben aangegeven en de productbeschrijvingen van de producent die in de overeenkomst zijn opgenomen; voor publieke uitlatingen van de producent of andere reclame uitingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Als de geleverde zaak gebreken vertoont, komen wij jegens ondernemers in eerste instantie onze garantieverplichting naar onze keus na door het gebrek te verhelpen (herstel) of door levering van een zaak die geen gebreken vertoont (vervanging).

De bovenstaande beperkingen en termijnverkortingen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

• in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid

• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw

• in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)

• in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen

• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn, vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.

9. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

• in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid

• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim

• Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen

• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Voor de beslechting van geschillen uit een overeenkomst met een consument, dan wel daarover of een dergelijke overeenkomst al dan niet bestaat, zijn wij verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken ('Verbraucherschlichtungsstelle').

Bevoegd is de zogeheten Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (D), www.verbraucher-schlichter.de. Wij zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor deze commissie.

11. Slotbepalingen

Indien u onderneming bent, geldt het Duitse recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

Indien u handelaar bent in de zin van het Handelgesetzbuch (Duits Handelswetboek), publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.